> HomeO TruckStore > Právní upozornění a podmínky

Právní upozornění a podmínky

Autorská práva
Copyright 2024 Daimler Truck AG. Všechna práva vyhrazena. Veškerý text, obrázky, grafika, zvukové soubory, animační soubory, video soubory a jejich uspořádání na internetových stránkách společnosti Daimler Truck Česká republika jsou předmětem autorského práva a další ochrany duševního vlastnictví. Tyto předměty se nesmí kopírovat pro komerční užití či distribuci ani se nesmí upravovat či přemisťovat na jiné stránky. Jakékoliv kopírování, šíření, přechovávání, sdělování, vysílání, reprodukování nebo přenášení obsahu bez písemného souhlasu společnosti Daimler Truck Česká republika je zakázáno. Některé internetové stránky společnosti Daimler Truck Česká republika rovněž obsahují materiál, který je předmětem autorských práv jejich poskytovatelů.

Odchylky mezi výrobky
Některé informace o výrobcích, ilustrace a obrázky obsažené na této internetové stránce mohly být vyhotoveny za účelem všeobecného uplatnění na internetových stránkách společnosti Daimler Truck Česká republika spravovaných v různých zemích na celém světě. V důsledku toho mohou být některé informace a doplňky, které nejsou v některých zemích k dostání, nebo které mohou být pro splnění poptávky na místním trhu či regulativních kontrol v takových zemích k dostání pouze v jiných specifikacích či konfiguracích.
Pokud se zajímáte o některý model vozu, lak, výběr nebo doplněk vyobrazené na internetové stránce a nejste si jisti jeho dostupností či specifikací v oblasti, kde žijete, měli byste kontaktovat společnost Daimler Truck Česká republika nebo místního autorizovaného dealera pro příslušný výrobek, kde dostanete aktuální podrobné informace pro svou oblast.

Ceny
Všechny specifikované ceny jsou doporučené maloobchodní ceny. Ceny jsou aktuální v době zveřejnění a podléhají změně bez oznámení.

Ochranné známky
Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny značky zobrazené na internetových stránkách společnosti Daimler Truck Česká republika předmětem práv společnosti Daimler Truck Česká republika v oblasti ochranných známek; to se týká zejména destiček s názvy modelů a jejích firemních log a emblémů.

a Mercedes-Benz jsou značky společnosti Mercedes-Benz Group AG.

Licence
Společnost Daimler Truck Česká republika chce vytvořit inovační informační internetovou stránku. Doufáme, že budete z tohoto tvůrčího úsilí nadšeni stejně jako my. Musíte však také pochopit, že společnost Daimler Truck Česká republika musí chránit své duševní vlastnictví včetně svých patentů, ochranných známek a autorských práv. V souladu s tím vezměte na vědomí, že ani tato internetová stránka, ani materiály na ní uvedené žádným způsobem neudělují žádné osobě licenci na duševní vlastnictví společnosti Daimler Truck Česká republika a že se ani nemá za to, že ji poskytují.

 a Mercedes-Benz podléhají ochraně duševního vlastnictví společnosti Mercedes-Benz Group AG. [Nabyvatel licence/sublicence] je používá na základě licence.

Upozornění ohledně prohlášení s předpoklady

Tato internetová stránka obsahuje výhledová prohlášení k našemu aktuálnímu odhadu budoucích událostí. Výhledová prohlášení označují slova, jako „předjímat“, „předpokládat“, „myslet si“, „odhadovat“, „očekávat“, „zamýšlet“, „můžeme/mohli bychom“, „plánovat“, „projektovat“, „měli by/mělo by“ a podobné výroky.

Tyto výroky jsou spojeny s celou řadou rizik a nepřesností. Zde uvádíme několik příkladů:

 • nepříznivý vývoj světové hospodářské situace, zejména pokles poptávky na našich nejdůležitějších prodejních trzích,
 • zhoršení našich možností refinancování na úvěrových a finančních trzích,
 • nevyhnutelné události způsobené vyšší mocí, jako jsou přírodní katastrofy, pandemie, teroristické útoky, politické nepokoje, ozbrojené konflikty, průmyslové havárie a jejich následné dopady na naše prodejní, nákupní, výrobní nebo finanční aktivity,
 • změny směnných kurzů a celních předpisů,
 • změna chování spotřebitelů směrem k menším a méně ziskovým vozidlům nebo možná nižší oblíbenost našich výrobků a služeb s negativním dopadem na prosazování cen a vytíženost výrobních kapacit,
 • zvýšení cen paliv a surovin,
 • přerušení výroby v důsledku nedostatku materiálu, stávek zaměstnanců nebo platební neschopnosti dodavatelů,
 • pokles prodejních cen ojetých vozidel,
 • úspěšná realizace opatření ke snížení nákladů a zvýšení efektivity,
 • obchodní vyhlídky společností, ve kterých držíme významné podíly,
 • úspěšná realizace strategických partnerství a joint venture,
 • změny legislativy, ustanovení a úředních nařízení, zejména pokud se týkají emisí vozidel, spotřeby paliva a bezpečnosti,
 • závěry probíhajících úředních šetření nebo šetření iniciovaných úřady a výstup zahájených nebo bezprostředně hrozících právních procesů
 • a další nepředvídatelná rizika, přičemž některá z nich jsou popsána v aktuální výroční zprávě pod názvem „Zpráva o rizicích a příležitostech“.

Pokud nastane některý z těchto faktorů nejistoty nebo některá z nepřevídatelných okolností, nebo pokud se výhledová prohlášení na základě původních předpokladů ukážou jako nesprávná, mohly by se skutečné výsledky podstatně lišit od výsledků uvedených v těchto prohlášeních nebo v implicitně vyjádřených domněnkách.

Nemáme v úmyslu, ani se nezavazujeme průběžně aktualizovat výhledová prohlášení, protože ta vycházejí výhradně ze skutečností, platných v den jejich uveřejnění.

Záruky či prohlášení
Informace na této internetové stránce jsou společností Daimler Truck Česká republika poskytovány "jako takové" a v rozsahu povoleném zákonem, jsou poskytovány bez záruky jakéhokoli druhu, vyjádřené či implikované, včetně mimo jiné implikovaných záruk prodejnosti, vhodnosti pro jakýkoli konkrétní účel či plnění. Ačkoli se má za to, že poskytnuté informace jsou přesné, mohou obsahovat chyby či nepřesnosti.

Tato internetová stránka obsahuje odkazy na internetové stránky třetích osob, které nespadají pod kontrolu společnosti Daimler Truck Česká republika. Z tohoto důvodu neneseme odpovědnost za obsah jakékoli stránky, na kterou odkazujeme. Společnost Daimler Truck Česká republika poskytuje tyto odkazy pouze pro vaše pohodlí a uvedení jakéhokoli odkazu neznamená, že společnost Daimler Truck Česká republika takovou stránku schválila. Prohlížení takovýchto stránek je na vlastní riziko uživatele.

Informace o urovnání sporů online
Komise EU vytvořila internetovou platformu pro řešení sporů online (tzv. „Platforma OS“). Platforma OS slouží jako kontaktní místo pro mimosoudní řešení sporů, týkajících se smluvních povinností, které vyplývají z kupních smluv online. Na platformu OS přejdete prostřednictvím následujícího odkazu: