> Strona głównaO TruckStore > Informacje prawne

Informacje prawne

Prawa autorskie
Copyright 2024 Daimler Truck AG. Wszystkie prawa zastrzeżone. Wszystkie teksty, zdjęcia, grafika, pliki dźwiękowe, pliki z animacją, pliki video i ich układ na stronach internetowych Daimler Truck AG podlegają ochronie prawem autorskim oraz innymi przepisami dotyczącymi ochrony własności intelektualnej. Zabronione jest kopiowanie tych obiektów w celach komercyjnych lub w celu dalszego rozpowszechniania, nie dozwolone jest także ich modyfikowanie lub umieszczanie na innych stronach internetowych. Niektóre strony internetowe Daimler Truck AG zawierają również materiały, objęte prawami autorskimi podmiotów, które udostępniły je do umieszczenia na stronach internetowych.

Produkty i ceny
Po zakończeniu opracowania redakcyjnego poszczególnych stron mogły nastąpić zmiany dotyczące produktów i usług. Ze strony producenta zastrzega się możliwość dokonania zmian konstrukcji lub kształtów, zakresu dostawy lub świadczeń oraz istnienia różnic w odcieniach kolorów, o ile zmiany i różnice te, przy uwzględnieniu interesów Daimler Truck, będą jeszcze do zaakceptowania przez klienta. Ilustracje mogą przedstawiać także akcesoria, wyposażenie dodatkowe lub inne elementy nie należące do seryjnego zakresu dostaw i świadczeń. Różnice w odcieniach barw uwarunkowane są względami technicznymi. Poszczególne strony mogą zawierać także modele i świadczenia, które nie są oferowane w Polsce. Stwierdzenia odnoszące się do przepisów prawnych i podatkowych oraz ich skutków dotyczą tylko Republiki Federalnej Niemiec. Z zastrzeżeniem inaczej brzmiących regulacji zawartych w warunkach sprzedaży lub dostawy wiążącymi są zawsze ceny obowiązujące w dniu dostawy. Dla naszych dealerów podane ceny są jedynie niewiążącym zaleceniami cenowymi. Dlatego też o aktualne informacje cenowe prosimy pytać w naszych oddziałach lub u dealerów.

Koszty Gospodarowania Odpadami (KGO)
Zgodnie z Ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, informujemy, że Mercedes-Benz Trucks Polska Sp. z o.o. pokrywa koszty gospodarowania odpadami (KGO) w wysokości *0,60* zł za 1 sztukę lamp wyładowczych oraz *0,14* zł za kilogram pozostałego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Znaki towarowe
Jeżeli nie zaznaczono inaczej, wszystkie znaki umieszczone na stronach internetowych Daimler Truck są prawnie chronionymi znakami towarowymi Daimler Truck AG, dotyczy to w szczególności nazwy modeli, jak również znaków logo oraz emblematów.

 i Mercedes-Benz są znakami towarowymi Mercedes-Benz Group AG.

Prawa licencyjne
Daimler Truck chce zaoferować Państwu innowacyjny i informacyjny program internetowy. Dlatego też mamy nadzieję, że Państwo tak samo jak my cieszycie się z naszego kreatywnego ukształtowania tego programu internetowego. Prosimy jednak o zrozumienie z Państwa strony dla faktu, że Daimler Truck musi chronić swoją własność intelektualna, włącznie z patentami, znakami towarowymi i prawami autorskimi, oraz iż te strony internetowe nie przyznają nikomu z ich odbiorców żadnych praw licencyjnych do własności intelektualnej Daimler Truck AG.

 i Mercedes-Benz podlegają ochronie własności intelektualnej Mercedes-Benz Group AG. Są one używane przez Daimler Truck AG w ramach licencji.

Wypowiedzi dotyczące przyszłości

Niniejsza strona internetowa zawiera stwierdzenia odnoszące się do przyszłości, które wyrażają aktualną ocenę przyszłych działań. W stwierdzeniach tych występują pojęcia takie jak „zakładać", „wierzyć”, „oszacować”, „oczekiwać”, „zamierzać”, „móc”, „planować”, „powinien" i tym podobne.

Stwierdzenia te są obarczone pewnym ryzykiem i szeregiem niepewności. Oto kilka przykładów:

 • niekorzystny rozwój światowej sytuacji gospodarczej, w szczególności spadek popytu na naszych najważniejszych rynkach zbytu,
 • pogorszenie możliwości refinansowania na rynkach kredytowych i finansowych,
 • nieuniknione wydarzenia o charakterze siły wyższej, takie jak klęski żywiołowe, pandemie, akty terroryzmu, niepokoje polityczne, konflikty zbrojne, awarie przemysłowe i ich skutki dla naszych działań w zakresie sprzedaży, zakupów, produkcji lub finansowania,
 • zmiany kursu wymiany walut i ustaleń celnych,
 • zmiany w zachowaniu konsumentów w kierunku mniejszych i mniej rentownych pojazdów lub możliwa utrata akceptacji naszych produktów i usług skutkująca koniecznością obniżenia ceny i ograniczenia produkcji,
 • podwyższenie cen paliw i surowców,
 • przerwy w produkcji ze względu na braki materiałowe, strajki pracowników lub niewypłacalność dostawców,
 • spadek cen odsprzedaży używanych pojazdów,
 • skuteczne wdrażanie działań mających na celu redukcję kosztów i wzrost wydajności,
 • perspektywy biznesowe spółek, w których mamy duże udziały,
 • pomyślna realizacja strategicznych kooperacji i spółek joint venture,
 • zmiany ustaw, przepisów i dyrektyw urzędowych, w szczególności w zakresie emisji spalin, zużycia paliwa i bezpieczeństwa,
 • a także zakończenie bieżących urzędowych dochodzeń lub dochodzeń wszczętych przez instytucje państwowe oraz wynik toczących się lub grożących w przyszłości postępowań prawnych
 • oraz inne zagrożenia i niestabilności, z których niektóre zostały opisane w aktualnym raporcie biznesowym pod tytułem „Raport ryzyka i możliwości”.

Gdy wystąpi jeden z tych czynników niepewności lub jedna z podanych wątpliwości albo jeżeli założenia leżące u podstaw stwierdzeń dotyczących przyszłości okażą się nieprawidłowe, wówczas rzeczywiste wyniki mogą okazać się znacząco odmienne od wyników, które zawarto w tych wypowiedziach wprost lub domyślnie.

Nie zamierzamy ani nie zobowiązujemy się na bieżąco aktualizować stwierdzeń odnoszących się do przyszłości, gdyż opierają się one wyłącznie na okolicznościach istniejących w dniu ich opublikowania.

Odpowiedzialność
Informacje i dane znajdujące się na tych stronach nie stanowią ani wyraźnie ani w sposób dorozumiały żadnego zapewnienia ani gwarancji. Nie stanowią one w szczególności dorozumianej (milczącej) obietnicy lub gwarancji dotyczącej właściwości, przydatności do handlu, przydatności do określonych celów lub nienaruszenia ustaw i patentów.

Na naszych stronach internetowych znajdziecie Państwo również linki do innych stron internetowych. Chcemy zwrócić Państwa uwagę na to, iż nie mamy żadnego wpływu na ukształtowanie i zawartość stron, które Państwo odwiedzacie poprzez te linki. Dlatego też nie możemy przejąć odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność lub jakość zamieszczonych tam informacji. Z tego też powodu dystansujemy się niniejszym do wszelkich treści i zawartości tych stron internetowych. Niniejsze oświadczenie obowiązuje w odniesieniu do wszystkich zawartych na naszych stronach internetowych linków do zewnętrznych stron internetowych i ich zawartości.

Informacje na temat systemu internetowego rozstrzygania sporów
Komisja Europejska stworzyła platformę do rozwiązywania sporów przez internet (tzw. „Platforma ODR“). Platforma ODR pomaga konsumentom i sprzedającym w rozstrzyganiu sporów dotyczących zakupów przez internet. Jest ona dostępna pod poniższym linkiem:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL